« @

ελληνικό Λεξικό, 1.1

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch AppΔιατίθεται σε το App Store :-)

Ένα ελληνικό λεξικό με πάνω από 73.000 ελληνικά ορισμούς λέξεων. Όλο το περιεχόμενο αυτού του App είναι γραμμένο στα ελληνικά. Κατάλληλο για όσους έχουν ήδη άπταιστα ή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Καμία σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει αυτό το App. Σας ευχαριστώ ή την αγορά.

A Greek dictionary with over 73 thousand Greek word definitions. All the content of this App is written in Greek. Suitable for those already fluent in or learning the Greek language. No internet connection is required to operate this App. Thank you or buying.